Wednesday, October 9, 2013

மனமே முருகனின் மயில் வாகனம்


மனமே முருகனின் மயில் வாகனம்

மனமே முருகனின் மயில் வாகனம்

மனமே முருகனின் மயில் வாகனம் - என்
மாந்தளிர் மேனியே குகன் ஆலயம்
மனமே முருகனின் மயில் வாகனம் - என்
குரலே செந்தூரின் கோவில் மணி
குரலே செந்தூரின் கோவில் மணி - அதில்
குகனே சண்முகனே என்றொலிக்கும் இனி!

No comments:

Post a Comment